Haber Detayı
19 Haziran 2018 - Salı 11:26 Bu haber 2635 kez okundu
 
KİLİTLİ , DÜZ BETON PARKE , BELEDİYE TİPİ BETON BORDÜR VE ALT TEMEL (FİLLER) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BANAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi
KİLİTLİ , DÜZ BETON PARKE , BELEDİYE TİPİ BETON BORDÜR VE ALT TEMEL (FİLLER) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BANAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz Cadde ve sokaklarının yol kaldırımlarının yapımı ve tamiratında kullanılmak üzere 8 cm lik kilitli , 6 cm lik düz beton parke , belediye tipi beton bordür ve alt temel (filler) malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/284235
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ 1
  64500 - BANAZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası   : 2763151035 -  2763152737
c) Elektronik Posta Adresi   : hatice-turgut@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 m2 8 cm lik kilitli beton parke 15.000 m2 6 cm lik düz beton parke 50.000 adet 70 cm lik Belediye tipi beton bordür 40.000 ton 0,14 filler ( alt temel malzemesi)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Banaz Belediyesi yol- kaldırım yapım yeri Belediye İtfaiye Garajı
stok sahası 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlayıp , Belediyece uygun görülen sürelerde ve zaman içinde günde en az her bir malzeme kaleminden 5'er sefer olarak teslim edilecek şekilde malzemeler talep edilecektir. Belediye ihale miktarının tamamını teslim alıp almamakta serbesttir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Banaz Belediyesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.07.2018 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Yol-Kaldırım yapımında kullanılacak prefabrik beton parke  imalatının  ve satışının yapılması,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
(B.İ. 2018/.....-29)
Kaynak: (Yeşil Banaz) - Yeşil Banaz Gazetesi Editör: Aydın ARSLAN
Etiketler: KİLİTLİ, ,, DÜZ, BETON, PARKE, ,, BELEDİYE, TİPİ, BETON, BORDÜR, VE, ALT, TEMEL, (FİLLER), MALZEMESİ, SATIN, ALINACAKTIR, BANAZ, BELEDİYESİ, FEN, İŞLERİ, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı