Haber Detayı
17 Ekim 2017 - Salı 11:11 Bu haber 3386 kez okundu
 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Resmi İlan Haberi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2016/5-SATIŞ
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;
TAPU KAYDI: Uşak İli, Banaz İlçesi, Ayrancı Köyü, 185. Ada, 7 parselde kayıtlı iki katlı ahşap, taş duvarlı ev.
İMAR DURUMU: İlçe Belediye Mücavir alan içerisinde olmayıp, imar planı alanında değildir.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Uşak İli, Banaz İlçesi, Ayrancı Köyü 185. Ada, 7 parselde kayıtlı, ev. Ev iki katlı olup, zemin katı ahır, 1. Katı ev olarak kullanılmaktadır. Ev şu an kullanılmamakta ve boştur. Toplam 265, m2. Alan içerisinde ev 119,70 m2'ye oturmaktadır. Ev ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı), gecekondu tarz ve vasfındadır. Kiremit çatılıdır. Çatısında Güneş Enerjisi mevcuttur. Bahçe içerisinde basit yapılı, tuğla duvarlı, kiremit çatılı, depo olarak kullanılan ek bir yapı mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ: 28.292,50 TL’dir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1-) 1. Açık artırma 16.11.2017 günü, saat: 11:35 - 11:45 arasında Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:164 UŞAK adresinde Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasının 3. Katı Toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/11/2017 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç değerin %40 + takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masrafını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5'u (2.121,93 TL.) pey akçesinin 6183 sayılı kanununun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak ve bankaya MOSİP - OBT - SSK İCRA TAHSİLATI GEÇMİŞ DÖNEM menüsünden, kendi T.C. Numarası veya Vergi Numarası ile yatırıp, açıklama kısmına ise paranın ilgili satış dosyasının teminatı olarak yatırıldığının yazdırılması ve dokontunu satıştan önce komisyona vermeleri veya teminatı satış esnasında komisyona nakit olarak ödemeleri.
3-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulun satışına kadar Müdürlüğümüz İcra Takip haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-) Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahzubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Uşak Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2016/5-SATIŞ takip dosyası ile İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları,
11-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
İlan olunur.

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU

Mikail KAHRAMAN
İcra Memuru

 

İskender TOSUN
İcra Memuru

 

Birol VURAL
Sorumlu İcra Memuru

 

Av. Senem ÖZTÜRK
Avukat

 

İzeddin TEKİN
İl Müdür Yardımcısı

Kaynak: (Yeşil Banaz) - Yeşil Banaz Gazetesi Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı