Haber Detayı
26 Şubat 2014 - Çarşamba 18:06 Bu haber 1603 kez okundu
 
SİMENTAL IRKININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN VETERİNERLİK UŞAK ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Bölgesel Haberi
SİMENTAL IRKININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN
VETERİNERLİK UŞAK ÖZEL İDARESİ TARIMSAL
HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

SİMENTAL IRKININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN VETERİNERLİK UŞAK ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI Simental Irkının yaygınlaştırılması için Veterinerlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale kayıt Numarası : 2014/17399 1- İdarenin a) Adresi : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ - UŞAK b) Telefon ve Faks Numarası : 2762231270 - 2762120934 c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@usakozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının Görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale Konusu Hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Projenin uygulanacağı hayvanların tespiti 100 adet Senkronizasyon 100 Adet Tohumlama İşlemi 100 Adet Ultrason ile gebelik tesbiti 100 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı Yer : Banaz (Yeşilyurt, Muratlı, Gürlek, Çamsu, Ovacık, Karacahisar, Ayrancı, Baltalı) köyleri c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8 (SEKİZ) aydır. 3- İhalenin a) Yapılacağı Yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 04.03.2014. - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1-) Veterinerlik diploması 2-) Suni Tohumlama Sertifikası 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (ihale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR33000100025636356819-5007 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak kayıt servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin, % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı