Haber Detayı
01 Kasım 2013 - Cuma 09:07 Bu haber 1329 kez okundu
 
İHALE İLANI BANAZ İLÇESİ MERKEZ KÖY İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE KÖMÜR ALIMI UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI
Bölgesel Haberi
İHALE İLANI

BANAZ İLÇESİ MERKEZ KÖY İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE
KÖMÜR ALIMI UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI

İHALE İLANI   BANAZ İLÇESİ MERKEZ KÖY İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE KÖMÜR ALIMI UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI BANAZ İLÇESİ MERKEZ KÖY VE İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE KÖMÜR ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/149737 1- İdarenin a) Adresi : ADNAN MENDERES CADDESİ 64500 BANAZ/UŞAK b) Telefon ve Faks Numarası : 2763151211 - 2763151369 c) Elektronik Posta Adresi : gocayoruk_64@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet Adresi Varsa : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale Konusu Malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim Yerleri : İLÇE MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENEN OKULLARA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. c) Teslim Tarihi : 30 TAKVİM GÜNÜDÜR. 3- İhalenin a) Yapılacağı Yer : BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ b) Tarihi ve Saati : 08.11.2013 - 11.00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi, 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” bulunmayan, üretici ve satıcıların ilimizde yapılacak ısınma amaçlı katı yakıt ihalelerine katılmak istemeleri durumunda; üreticiler için “Uygunluk İzin Belgesi” (üretici tarafından fotokopisi onaylı) Dağıtıcılar için herhangi bir ilden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi”, satıcılar için ise herhangi bir ilden alınmış “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ibraz etmek şartıyla ihalelere katılabilmelerine, ihaleye konu olan katı yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun olmasına, 4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE ALINACAK KATI YAKIT BELGESİ. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sunucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( DOKSAN GÜN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı