Haber Detayı
18 Temmuz 2013 - Perşembe 12:40 Bu haber 3715 kez okundu
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI
Resmi İlan Haberi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK BANAZ İLÇE ÖZEL İDARESİ BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2013-2014 eğitim-öğretim yılındaki 55 yerleşim yerindeki 856 öğrencinin 177 iş günü taşıma merkezi okullara taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıl Numarası : 2013/92582 1-İdarenin a) Adresi : Adnan Menderes Caddesi 64500 BANAZ-UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 27631512 11 - 2763151211 c) Elektronik Posta Adresi : gocayoruk _64@hotmail com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https:/ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :13 taşıma merkezi okul c) Süresi : İşe başlama tarihi 16.09.2013. İşin bitiş tarihi 13.06.2014 3- İhalenin a) Yapılacağı ver : Cumhuriyet Ortaokulu-Banaz/Uşak b) Tarihi ve saati : 06.08.2013 - 09:30   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 1- Okul servis aracı olarak kullanılacak araçların yaşları 12 yaşından küçük (12 Yaş Dahil 2001 model ve üzeri) olduğuna dair ruhsatın fotokopisi Müdürlüğümüze onaylattırılacaktır. 2- Araç kiralanacaksa 16.09.2013-13.06.2014 tarihleri arasında araç kiraladığına dair noter sözleşmesi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Özel ve Kamu sektöründe yapılan öğrenci, yolcu ve işçi taşımacılığı 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banaz-Uşak adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banaz-Uşak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı