Haber Detayı
10 Temmuz 2013 - Çarşamba 08:56 Bu haber 2885 kez okundu
 
GIDA SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - BANAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Resmi İlan Haberi
GIDA SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - BANAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ

GIDA SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - BANAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ   92 KALEM YİYECEK MALZEMESİ alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:   İhale Kayıt Numarası : 2013/82904 1- İdarenin a) Adresi : ŞEHİTLER MAH. OKULLAR SOKAK 76 - 64500   BANAZ/UŞAK b) Telefon ve Faks Numarası : 276 315 13 48 - 276 315 56 44 c) Elektronik Posta Adresi : banaz_devlet@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  (varsa) : https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim Yeri : BANAZ DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ AMBAR BİRİMİ c) Teslim Tarihleri : Sözleşmeye konu mallar ihtiyaca binaen idarece belirlenen zamanlarda yine idarece talep edilen miktarlarda teslim edilecektir. Mal teslimine ilişkin hususi hükümler teknik şartnamede düzenlenmiş olup, her mal ilgili hükümde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı Yer : BANAZ DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI b) Tarihi ve Saati : 24.07.2013 - 10.00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası'na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) Karşılığı BANAZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ VE EKAP adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BANAZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı