Haber Detayı
20 Haziran 2013 - Perşembe 16:16 Bu haber 2724 kez okundu
 
HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR BANAZ BELEDİYESİ İTFAİYE VE GARAJ AMİRLİĞİ
Resmi İlan Haberi
HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR
BANAZ BELEDİYESİ İTFAİYE VE GARAJ AMİRLİĞİ

24 Metre Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/76639 a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ 1  64500 - BANAZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 276 3151696-276 3152737 c) Elektronik Posta Adresi : dadaloglu 64@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Yüklenici Firma Tesisleri c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 45 İş Günü 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Banaz Belediye Başkanlığı Toplantı Odası Banaz/UŞAK b) Tarihi ve saati : 11.07.2013 - 14:00   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihînin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 4.3.2. Kapasite raporuna ilişkin belgeler: İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: Yüklenici firma tesis güvenlik belgesi İtfaiye aracı ürününe ait TS EN 1846 uygunluk belgesi İtfaiye aracı ürününe ait CE belgesi Su pompasına ait EN 1028 veya TS EN 1028 belgesi İSO EN 3834-2 kaynak belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Sanayi Sicil Belgesi Araç garantili olacaktır. Teklifçi firma ekipman üreticisi veya yetkili satıcı ise; şase araç üzerine itfaiye ekipmanını imal ettikten sonra şase aracın garantisinin devam ettiğine dair şase araç üreticisinden alınmış garanti teyid yazısını teklif dosyasında idaremize sunacaktır. Bu yazı BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA hitaben yazılacaktır. Teklif edilen araca ve ekipmanlara ait orijinal kataloglar teklifler ile birlikte sunulacaktır. Kataloglarda teknik şartnamede istenen tüm değerler görülebilecektir. Eksik bilgi içeren kataloglar kabul edilmeyecektir.
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı